Řešené projekty

Provedení zkoušek biocharu pro jeho inovativní využití jako substrátu zelených parkovišť

Projekt posuzuje sorpční funkce strukturovaných substrátů. Zároveň testuje jejich únosnost v reálných podmínkách propustných parkovišť. Cílem projektu je získat optimální souvrství pro produkt AS-TTE, laboratorně ověřené sorpční vlastnosti a informace o chování parkovacího podloží pod různou úrovní podmáčení.

více

Inovace technologií na čištění a recyklaci vody

Projekt „Inovace technologií na čištění a recyklaci vody“ se zabývá inovací souboru 4 stávajících výrobků ASIO TECH, které slouží k úpravě, čištění a recyklaci vod (AS-FLOT, AS-PROCHEM, AS-DEHYDRATOR, jednotka UF/RO.). Cílem projektu je inovovat a zlepšit vlastnosti výrobků s ohledem na funkčnost, lepší obsluhu a servis zařízení, čímž dojde ke zvýšení komfortu obsluhy, zvýšení užitných vlastností a předpokládanému zvýšení objemu prodeje a zisku.

více

Technologie pro úpravu dešťových vod v průmyslu

RAINOK - projekt "Technologie pro úpravu dešťových vod v průmyslu" řeší nalezení možností využití dešťové vody v průmyslových areálech a dále teoretický návrh technologického řešení čištění na požadovanou kvalitu vody. Název RAINOK vznikl z anglického slova RAIN (déšť) a OK.

více

Elektrochemické zpracování odpadních koncentrátů z membránových separací

Cílem projektu je řešení problematiky odpadních membránových koncentrátů pomocí nové modulární mobilní elektrochemické jednotky.

více

Polygon recyklace vod

Cílem projektu je porovnat a kriticky vyhodnotit účinnost různých technologických prvků pro odstranění polutantů z odpadní vody pro její recyklaci.

více

Aplikace membránové filtrace s in-line koagulací

Cílem projektu je mít informace a data k návrhu a provozování membránových filtrací s in-line koagulací v provozu.

více

Gravitační separátor

Cíl projektu je technologie, která bude odstraňovat nerozpuštěné látky a specifické znečištění adsorbované na nerozpuštěných látkách z dešťových splachů se zaměřením na polyaromatické uhlovodíky (PAU).

více
Photo: Sorpce fosforu

Sorpce fosforu

Cíl projektu je vývoj efektivního, vysokokapacitního a ekonomicky přístupného sorbentu se specificky modifikovaným povrchem (nanočástice oxidů kovů, zejména Fe, Mg) pro terciární odstraňování fosforu z odpadní vody za účelem minimalizace rizika růstu sinic produkujících toxiny do povrchových a podzemních vod.

více

Reverzní osmóza - galvanovna

Hlavním cílem projektu je návrh integrovaných technologických celků na bázi reverzní osmózy s vysokým výtěžkem nad 90 % s optimálními a konkurenceschopnými parametry provozních a investičních nákladů a záboru plochy oproti stávajícím technologickým řešením.

více

Cirkulární zemědělství

Projekt Cirkulární zemědělství zajišťuje rozsáhlé sloučení praktických řešení za účelem zlepšení současného koloběhu uhlíku, dusíku a fosforu v evropských zemědělských ekosystémech a příbuzných procesech pro produkci potravin.

více

Keramické membrány

Cílem projektu je vývoj integrovaných membránových technologií na bázi pokročilých keramických materiálů, připravených s využitím druhotných odpadních surovin, pro progresivní zpracování průmyslových odpadních vod s možností recyklace vod, zpětného využití cenných složek a potenciální rekuperace tepla.

více

Optimalizace prádelenských provozů

Hlavním cílem je návrh technologie pro dosažení maximální a ekonomicky únosné úrovně recyklace vody a tepla a zároveň čištění odpadních vod z prádelenského průmyslu.

více
Photo: Energetické úspory na malých ČOV

Energetické úspory na malých ČOV

Cílem projektu je vytvoření modulární čistírny odpadních vod pro obce do 2000 ekvivalentních obyvatel s minimálními nebo nulovými energetickými nároky. Pro snížení energetické závislosti budou do provozu čistírny odpadních vod spolu s akumulačními mechanizmy implementovány malé obnovitelné zdroje energie.

více
Photo: Udržitelné získávání surovin a energie z odpadní vody

Udržitelné získávání surovin a energie z odpadní vody

Cílem projektu jsou výměnné stáže doktorandů mezi pěti vědeckovýzkumnými institucemi, které jsou i příjemci grantu. Jedná se o VŠCHT Praha, německé RWTH Aachen, španělskou UPC Barcelona, belgickou Ghent University a TU Delft z Nizozemí.

více
Photo: Kalová koncovka čistíren

Kalová koncovka čistíren

Cílem projektu je aplikace inovativního odvodňovacího zařízení na průmyslových čistírnách odpadních vod, inovativní úpravy jednotky za účelem ekonomičtějšího provozu zařízení a hygienizace přebytečného biologického kalu a jeho další využití v praxi.

více
Photo: Nanovlákenné filtrační materiály

Nanovlákenné filtrační materiály

Cílem projektu je navrhnout, vyrobit a odzkoušet prototypy nových filtračních elementů pro čištění vody z nových typů filtračních materiálů (polymerní submikronová a nanovlákna) a na základě těchto prototypů začít vyrábět nové výrobky.

více
Photo: Sorpce na průmyslové odpadní vody

Sorpce na průmyslové odpadní vody

Cílem projektu je vyvinout sorbenty pro průmyslové aplikace v čištění odpadních vod s upřednostněním odpadních materiálů.

více
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz