Řešené projekty

Hygienizace kalu pro menší zdroje znečištění

Cílem projektu je ověřit 5 technologií hygienizace kalu cílených především pro menší zdroje znečištění v provozním měřítku, vyhodnotit jejich provozní a investiční náklady a účinnost inaktivace patogenů potřebnou pro prohlášení kalu jako hygienizovaného, kde využijeme subdodávkou služeb Státního zdravotního ústavu jako nejpovolanější instituce pro to, aby prohlášení byla validní.

více

Integrace technologií recyklace vody a rekuperace tepla do jednoho funkčního celku

Cílem projektu je integrace technologií recyklace vody a rekuperace tepla do jednoho funkčního celku s vizí zjednodušení a optimalizace řízení obou procesů za účelem snížení investičních nákladů a zvýšení uživatelského komfortu obsluhy.

více

Bazénové vody se slanou vodou

Projekt Bazénové vody se slanou vodou je zaměřený na management slaných vod, jejich čištění, úpravu a recyklaci. Cílem projektu je na základě vytvořené studie proveditelnosti kriticky zhodnotit potenciál navrženého technologického řešení v kontextu jeho komerčního uplatnění na českém i zahraničním trhu. Interní název projektu je S-AQUA z latinského salt aqua, tedy slané vody.

více

Provedení zkoušek biocharu pro jeho inovativní využití jako substrátu zelených parkovišť

Projekt posuzuje sorpční funkce strukturovaných substrátů. Zároveň testuje jejich únosnost v reálných podmínkách propustných parkovišť. Cílem projektu je získat optimální souvrství pro produkt AS-TTE, laboratorně ověřené sorpční vlastnosti a informace o chování parkovacího podloží pod různou úrovní podmáčení.

více

Technologie pro úpravu dešťových vod v průmyslu

RAINOK - projekt "Technologie pro úpravu dešťových vod v průmyslu" řeší nalezení možností využití dešťové vody v průmyslových areálech a dále teoretický návrh technologického řešení čištění na požadovanou kvalitu vody. Název RAINOK vznikl z anglického slova RAIN (déšť) a OK.

více

Polygon recyklace vod

Cílem projektu je porovnat a kriticky vyhodnotit účinnost různých technologických prvků pro odstranění polutantů z odpadní vody pro její recyklaci.

více

Aplikace membránové filtrace s in-line koagulací

Cílem projektu je mít informace a data k návrhu a provozování membránových filtrací s in-line koagulací v provozu.

více

Cirkulární zemědělství

Projekt Cirkulární zemědělství zajišťuje rozsáhlé sloučení praktických řešení za účelem zlepšení současného koloběhu uhlíku, dusíku a fosforu v evropských zemědělských ekosystémech a příbuzných procesech pro produkci potravin.

více

Udržitelné získávání surovin a energie z odpadní vody

Cílem projektu jsou výměnné stáže doktorandů mezi pěti vědeckovýzkumnými institucemi, které jsou i příjemci grantu. Jedná se o VŠCHT Praha, německé RWTH Aachen, španělskou UPC Barcelona, belgickou Ghent University a TU Delft z Nizozemí.

více

Stanovení návrhových parametrů denitrifikace s využitím nárůstových kultur sirných bakterií

Projekt je zaměřen na laboratorní ověření možnosti denitrifikace využitím biofiltru založeného na činnosti sirných bakterií.

více

Využití ultrafiltrace a nanofiltrace při zpracování kapalného radioaktivního odpadu

Projekt „Využití ultrafiltrace a nanofiltrace při zpracování kapalného radioaktivního odpadu“ s pracovním názvem ULNARAW je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci programu Théta v letech 2022 – 2024.

více

Aplikace LCA analýzy ve vodním hospodářství

Projekt „Aplikace LCA analýzy ve vodním hospodářství“ č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027733 je řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci dotačního programu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Inovační voucher výzva VI.

více

Aplikace inovované flotace ve vodním hospodářství

Prvním z cílů projektu je na základě dlouholetých zkušeností s aplikacemi flotace rozpuštěným vzduchem implementovat vybrané inovativní prvky do poloprovozní jednotky flotace o kapacitě 3 m3/hod.

více

Aplikace granulované biomasy v čistírenství

Projekt má za cíl vypracovat studii proveditelnosti pro aplikaci aerobní granulované biomasy v čistírenství.

více
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz