Projekt „Intenzifikace biologického odstraňování nutrientů z odpadní vody pomocí aerobní granulované biomasy“ č. TQ03000357 s akronymem GRANBIOFISH je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci dotačního programu Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA.

 Granbio 2

Projekt svým zaměřením navazuje na úspěšně ukončený projekt „Aplikace granulované biomasy v čistírenství č. TP04020045, který byl řešen v období od 7/2022 do 12/2022. Cílem navazujícího projektu je demonstrovat účinnost a limity technologie aerobní granulované biomasy, která je považována za budoucnost biologického čištění odpadních vod. Schopnosti technologie budou demonstrovány sérií zátěžových testů zkoumajících hydraulické a látkové limity technologie. Dále bude optimalizována délka celkového reakčního cyklu i dílčích cyklů a proces biologického odstraňování fosforu. Během celého testování bude probíhat detailní monitoring vybraných parametrů kvality vody a technologických parametrů včetně využití moderních metod – fluorescenční in-situ hybridizace (FISH) a genových sond. Sesbíraná data následně poslouží k vytvoření matematického modelu pro návrh a provozování technologie v provozním měřítku.

Hlavními výstupy projektu jsou:

  1. Užitný vzor systému řízení s aerobní granulovanou biomasou – Užitný vzor bude chránit způsob řízení reakčních cyklů využitím amoniakální́ a dusičnanové sondy a stratifikace redoxního potenciálu v reaktoru.
  2. Funkční vzorek čerpadla pro míchání granulované biomasy v reaktoru – Čerpadlo bude sloužit k udržení granulované biomasy ve vznosu tak, aby zajistilo jeho rovnoměrnou distribuci v reaktoru a zároveň nenarušilo strukturu granulí.

Výstupy z projektu poslouží jako podklady pro návrh nové typové řady čistíren odpadních vod a intenzifikaci stávajících čistíren. Zároveň se předpokládá, že uvedení nové technologie aerobní granulované biomasy povede ke zvýší konkurenceschopnosti firmy a posílení její pozice na trhu.

Projekt je řešen firmou ASIO TECH, spol. s r.o. ve spolupráci s VŠCHT Praha v období od 1/2024 do 12/2025.

Získejte informace o produktu