Dosažení nízkých odtokových koncentrací fosforu na čistírnách odpadních vod za použití nanočástic modifikovaných materiálů

Projekt „Dosažení nízkých odtokových koncentrací fosforu na čistírnách odpadních vod za použití nanočástic modifikovaných materiálů“ s pracovním názvem Phosorb je řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TRIO v letech 2018 – 2021.

Cílem projektu je vývoj efektivního, vysokokapacitního a ekonomicky přístupného sorbentu se specificky modifikovaným povrchem (nanočástice oxidů kovů, zejména Fe, Mg) pro terciární odstraňování fosforu z odpadní vody za účelem minimalizace rizika růstu sinic produkujících toxiny do povrchových a podzemních vod. Optimalizované sorbenty obohacené nanočásticemi budou připraveny z různých substrátů (biouhel, písek, struska). Vývoj sorbentu bude směřovat k dosažení co nejvýhodnějšího poměru cena/kapacita. V rámci projektu budou nové materiály ověřeny v poloprovozních podmínkách a porovnány s technologiemi pro terciární odstranění fosforu (koagulace se sedimentací, koagulace s filtrací a ionexy) a dále s komerčně dostupnými produkty pro sorpci fosforu z vod. Opodstatněním uvedených aktivit je nová legislativa České republiky, která cílí na zlepšení stavu povrchových vod. Jedná se o připravovanou novelu Vodního zákona 254/2001 Sb. přinášející posílení motivační funkce poplatků za vypouštěné znečištění včetně fosforu, který bude zpoplatněn již od velmi nízkých koncentrací i pro ČOV < 500 EO. Nízké koncentrace fosforu pro ČOV < 500 EO přináší i návrh aktualizace NV 401/2015 Sb. definující zpřísnění číselných hodnot a zpřesnění popisu nejlepších dostupných technologií.

Fosfor podporuje sekundární znečištění vod, především růst sinic, které produkcí nebezpečných toxinů ohrožují život nižších organismů. Zvýšená koncentrace fosforu je způsobena jeho vnosem jak z bodových (čistírny odpadních vod), tak z plošných zdrojů.

Hlavními plánovanými výsledky projektu jsou:

  • poloprovoz technologie pro odstranění fosforu modifikovanými sorbenty
  • ověřená technologie zařízení pro sorpční odstranění fosforu
  • užitný vzor sorbentu modifikovaného nanomateriály

V kontextu cílů programu budou výsledky využity v praxi pro minimalizaci rizik spojených s uvolňování nutrientů obsažených v odtocích komunálních ČOV do povrchových vod za použití látek na bázi nanomateriálů.

Koordinátorem projektu je firma ASIO, spol. s r.o. Veřejná vzdělávací instituce je v tomto projektu zastoupená Univerzitou Palackého v Olomouci.Získejte informace o produktu