Merenje protoka i kontrola protoka

Merenje protoka vode može pružiti vredne informacije koje se mogu koristiti u kasnijim postupcima obrade otpadnih voda. AS-FLOW L206 ultrazvučni merač protoka koji ima mogućnost merenja i čuvanja podataka o protoku vode u otvorenim kanalima i cijevima, predstavlja idealno rešenje za merenja protoka. Druga mogućnost je merenje protoka u oknima upotrebom specijalno dizajniranih kanala od strane firme ASIO. AS-LABKO oprema se koristi za detekciju masti /ulja na površini vode.