Výzkum možností optimalizace provozu a zvýšení účinnosti čištění odpadních vod z malých obcí pomocí extenzivních technologií

Projekt „Výzkum možností optimalizace provozu a zvýšení účinnosti čištění odpadních vod z malých obcí pomocí extenzivních technologií“ s pracovním názvem Dočištění byl řešen s finanční podporou Technologické agentury České Republiky v rámci programu pro podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA v letech 2012 - 2015.

Cílem projektu bylo využití extenzivních technologií pro čištění odpadních vod a zvýšení účinnosti čištění a odstranění některých problémů spojených s jejich využíváním (zejména problematika kolmatace filtračních náplní).
Česká republika je vázána směrnicemi Evropské unie k tomu, aby čistila veškeré odpadní vody. Zdroje znečištění pod 2000 ekvivalentních obyvatel (EO), které jsou opatřeny kanalizací, jsou povinny čistit odpadní vody přiměřeným způsobem. Extenzivní technologie jsou svým charakterem vhodné právě pro tyto menší decentralizované zdroje znečištění se zředěnými odpadními vodami, s výrazným kolísáním hydraulického a látkového zatížení, pro které nejsou většinou vhodné klasické mechanicko-biologické čistírny odpadních vod. Extenzivní technologie však mají některá omezení. Řešením tohoto projektu mělo za cíl tato omezení minimalizovat, případně zcela odstranit. Jedná se hlavně o vyřešení problematiky mechanického předčištění, odstraňování amoniakálního dusíku a fosforu, zprůchodnění zakolmatovaných náplní kořenových čistíren a zemních filtrů, omezení vzniku sekundárního znečištění v biologických nádržích, atd. Vyřešením výše uvedených problémů povede k širším možnostem využití extenzivních technologií nebo ke zvýšení účinnosti čištění stávajících extenzivních čistíren a tím ke snížení vlivu antropogenní zátěže na životní prostředí včetně snížení eutrofizace našich toků.

Koordinátorem projektu byl VÚV TGM, v.v.i., který řídil výzkum jednotlivých problematik. Dalšími spoluřešiteli byli ASIO, spol. s r.o.BioEnviro s.r.o., kteří se podíleli na řešení jednotlivých problematik s ohledem na své profesní zaměření.

Problematice extenzivních technologií se VÚV věnuje již od devadesátých let. Při řešení několika předchozích projektů s podobnou problematikou byla zjištěna celá řada problémů, které snižují účinnost čištění a životnost těchto technologií. Patří sem kolmatace, nesprávná funkce mechanického předčištění, problémy s výskytem okřehku a fytoplanktonu, atd. Vedle samotného čištění se extenzivní technologie využívají i k dočišťování odpadních vod z klasických komunálních čistíren odpadních vod. V oboru probíhá intenzivní výzkum směřující k pochopení vlastních procesů čištění. Velmi intenzivně jsou studovány možnosti využití různých druhů mokřadních rostlin a filtračních náplní se sorpčními vlastnostmi. Dalším oborem studia jsou speciální uspořádání (kombinace) technologií.

Cílem projektu bylo v první řadě využití potenciálu extenzivních technologií čištění odpadních vod, zvýšení účinnosti čištění a odstranění některých problémů spojených s jejich využíváním (zejména problematika kolmatace filtračních náplní). Realizace jednotlivých výstupů by měla vést nejen k uznání extenzivních technologií jako ekvivalentu ke klasickým mechanicko-biologickým (aktivačním) čistírnám odpadních vod, ale také ke zvýšení účinnosti čištění odpadních vod z malých obcí a tím ke zlepšení kvality vod v tocích v České republice. Projekt byl ukončen v prosinci 2015. Jedním z výsledků projektu je filtr pro snížení sekundárního znečištění odtékajícího z biologických nádrží a otevřených usazovacích nádrží a návrh rozměrů (konstrukce) filtru pro aplikaci v různých, předem definovaných, podmínkách. Dalšími výsledky jsou nově navržené technologické prvky pro intenzifikaci biologických nádrží, kořenových čistíren a zemních filtrů, a dále zařízení a preparáty k odstranění kolmatace filtračních náplní. Konkrétně se jedná o aerační plovoucí ostrov s autonomním zásobením energií, pulzní prázdnič kořenového pole, úpravu primární usazovací nádrže pro zamezení kolmatace kořenového pole a bioreaktor pro navýšení účinnosti předčištění odpadní vody.

Na lokalitě Dražovice byla v průběhu projektu zahájená a realizována celá série pokusů, jednak s mechanickým předčištěním, druhak s filtračním materiálem kořenových polí a jeho regenerací a dočišťovacím filtrem. Na lokalitě Hostětín proběhl odběr vzorků ke zjištění podélného i hloubkového zatížení filtru kolmatačním materiálem. Také proběhl průzkum zkušeností provozovatelů a projektantů kořenových ČOV k problematice regenerace materiálů a provozu zařízení. Lokalita Křtiny otestovala pulzní prázdnič kořenového pole.

Přínos pro firmu ASIO spočívá v přírůstku nové typové řady produktů filtrů pro dočištění, které jsou konkurenceschopné na trhu převážně střední a východní Evropy. V portfoliu firmy se objevil např. pulzní prázdnič AS-PULZ.Získejte informace o produktu