Projekt s názvem „Z odpadů surovinami“ byl řešen s finanční podporou Národní agentury pro zemědělství a výzkum Ministerstva zemědělství v rámci programu pro komplexní udržitelné systémy v zemědělství „KUS“ v letech 2013 - 2016.

Hlavním cílem projektu bylo vyvinout technologie recyklace látek, které jsou v současné době považovány za odpad, na suroviny aplikovatelné zejména v zemědělství. Byla testována technologie recyklace fosforu z odpadní vody a prověřeny a prozkoumány možnosti získávání fosforu z dalších proudů bohatých na fosfor. Zároveň bylo optimalizováno nakládání se žlutými vodami za účelem přímého hnojení pomocí nich anebo získávání půdního kondicionéru z nich. Dále se projekt zabýval možností aplikace vyčištěných šedých vod na půdu jako závlahových vod. Posledním cílem bylo zpracování kapalných i tuhých odpadů z bioplynových stanic a jejich následné využití v zemědělství.

V současné době je problematika řešená v rámci tohoto projektu velmi aktuální. Projekt je řešen v souladu s moderními trendy minimalizace produkce odpadu a přeměny odpadů na suroviny využitelné v dalších odvětvích zemědělství nebo průmyslu. Tím, že z nechtěných odpadů vytvoří prodejné komodity anebo minimalizuje jejich množství, výrazně ovlivňuje pozitivním způsobem ekonomiky dotčených odvětví a nepřímo může vést k dalším žádoucím ekonomickým jevům, jako je např. cena vody. Koherentní přístup konsorcia k řešení reaguje na aktuální i budoucí společenské potřeby s bioplynovými stanicemi, které se v České republice rozrostly jako houby po dešti a produkují množství odpadů, u něhož je problematické nakládání s tím, aby to bylo efektivní a zároveň ekonomicky zajímavé. Lze očekávat výraznou společenskou poptávku i po alternativních zdrojích fosforu aplikovatelného v zemědělství jako půdního kondicionéru v souvislosti s rapidně vzrůstající cenou fosfátových hnojiv. Ve světle očekávaných klimatických změn vede projekt k hospodárnějšímu využití vody v krajině a její recyklaci. Multidisciplinarita projektu spočívá v tom, že řeší odpady jak kapalné, tak pevné a proměňuje je na komodity také o obou skupenstvích s využitím nejnovějších technologií a trendů.

Konsorcium řešitelů koordinoval Botanický ústav AV ČR, v.v.i., dále v projektu byla projekční firma PROJEKTY VODAM s.r.o. a konsorcium doplňovala inženýrsko-dodavatelská firma ASIO, spol. s r.o.

Sestrojený prototyp na recyklaci struvitu při stávající legislativě a cenách komodit na trhu zřejmě v blízké budoucnosti uplatnění na trhu nenajde, proto bude transfer do provozního měřítka pozastaven. Nicméně v projektu vzniklo několik produktů, které doplní portfolio firmy. Jedná se zejména o výstupy spojené se žlutými vodami. Prvním výstupem jsou nádrže na skladování moči AS-URINE, které slouží k hygienizaci a stabilizaci moči pro její následní využití jako hnojiva. Dalším výstupem jsou filtry zápachu, které byly odladěny na žlutých vodách a budou uvedeny do portfolia v roce 2017. Posledním komerčním výstupem je inovovaná čistírna na šedé vody, která modifikuje stávající produkt v portfoliu AS-GW/AQUALOOP.

Přínosem pro firmu byl významný posun v oblasti nakládání s fosforem a jeho recyklace, který vedl i k založení Fosforové platformy a proniknutí do problematiky bioplynových stanic. Z hmatatelných komerčních výstupů jsou to nově zařazené a inovované výrobky do portfolia firmy.Získejte informace o produktu