Články (20)

Lapáky tuků

Je obecně známo, že tuk v kanalizaci působí problémy a to jak mechanické – zanášení kanalizace, tak i hygienické – zápach. Stejně tak působí i problémy v samotném procesu čištění na čistírnách odpadních vod a to tím, že prochází čistírnou a zhoršuje sedimentační vlastnosti kalu a následně tedy i odtokové parametry.

10. 4. 2014

AS-GW/AQUALOOP – ta správná vodní smyčka

Voda se v přírodě pohybuje v koloběhu. Součástí tohoto koloběhu je jak pitná, tak i povrchová a použitá voda. Pokud chceme ke stavbám a rekonstrukcím přistupovat ve stylu „green“, pak je voda jedním z důležitých článků řetězu. Ač se to nezdá, zacházení s použitou vodou přímo ovlivňuje i kvalitu a množství pitné vody (vliv na kontaminaci podzemních vod) a kvalitu povrchových vod – nejméně znečistí povrchovou vodu ta voda, která nebude vypuštěna.

3. 4. 2014

Montáž pračky vzduchu v norském Sarpsborgu

Borregaard se řadí mezi fabriky s jednou z nejvyspělejších technologií, co se týče biorafinerií a udržitelného rozvoje. Pomocí přírodních a obnovitelných surovin vyrábí moderně a šetrným postupem různé biomateriály jako např. bioethanol, které nahrazují různé ropné deriváty. Norská pobočka má zhruba 1050 zaměstnanců a zastoupení v 17 zemích světa.

27. 3. 2014

Pár detailů z DIN 1989 k provozním vodám a jejich použití

Při tvorbě ČSN s tématikou srážkových a šedých vod proběhla debata o několika detailech a tak může být zajímavé podívat se, jak je tato tématika řešena v např. v Německu – kde již existuje norma DIN 1989 a tuto problematiku řeší – jedná se např. o doplňování pitné vody, vypouštění přebytečné srážkové vody, problematiku zpětného vzdutí, atd.

20. 3. 2014

Membránové procesy při úpravě vod

Membránové separační procesy v úpravě vody jsou technologie, kdy upravovaná voda je přivedena na semipermeabilní membránu, která vodě vytváří selektivní bariéru. Přivedený proud vody je na membráně rozdělen na koncentrát (odpad) obohacený o složky, které membrána nepropustí a permeát (produkt), který je těchto složek zbaven.

13. 3. 2014

Zdroje odpadních vod a odpovídající technologie DČOV

Existuje celá řada zdrojů a průběhů produkce odpadních vod a existuje i celá řada způsobů, jak se s řešením jejich čištěním a odváděním vypořádat. Vhodnost jednotlivých řešení pak přímo souvisí s příjemcem (místem kam vypouštíme), průběhem vypouštění, možnostmi investora (kvalita provozování) a odpovídajícími legislativními předpisy.

6. 3. 2014

Zimní jarní Lisabon

Z dalších zážitků nesmím vynechat samotnou konferenci, které se účastnila celá řada odborníků z výzkumných institucí, vysokých škol i soukromých firem z celého světa. Kromě bohatého programu ve formě přednášek, diskusí a více než stovky vystavovaných posterů, byly jedinečným zážitkem i přestávky.

27. 2. 2014

Hydrobiologické audity ve vodárenství – metodika II.

Příspěvek představuje druhou část revize metodických postupů při volbě odběrových lokalit, odběrech vzorků vody a stěrů, jejich mikroskopického zpracování a využití výsledků při hydrobiologických auditech vodárenských soustav.

19. 2. 2014

NANOpárty 2014

Označení NANO se dnes velmi často objevuje v nejednom odvětví vědy a techniky. Na ASIO se nanotechnologiemi a nanomateriály zabýváme už několik let v rámci řešení výzkumných projektů.

13. 2. 2014

Zimní vodohospodářská třicítka 2014 – závod týmového ducha

Bylo nás třináct, o dost více než Poláčkových chlapců. Tedy ten první den, kdy ještě plálo nadšení nad společnou sportovní akcí na běžkách. Postupným odpadáním z rodinných a jiných subjektivních důvodů nás ovšem bylo dva dny před konáním závodů pouze deset a snad oprávněným strachem z nedostatku sněhu abdikovali na svou účast tyto poslední dny dva další elitní závodníci společnosti ASIO.

6. 2. 2014

Zemská tíže překonána bublinkami

Odpadní vody z potravinářských výrob se mohou kvůli svému specifickému složení stát obtížně řešitelným problémem. Jednou z technologií, které lze na takový typ odpadních vod použít, je flotace rozpuštěným vzduchem.

30. 1. 2014

Možnosti využití energie z odpadních vod

Koncepce opětovného využití odpadních vod a dešťových vod nabývá v poslední době většího významu. Nutností se tyto systémy stávají i v Evropě, kde prozatím takový tlak na znovuvyužití šedých a dešťových vod nebyl.

23. 1. 2014

Porovnání účinnosti odlučovačů lehkých kapalin

Předmětem této práce bylo testování možnosti zvýšení účinnosti mechanického odlučovače lehkých kapalin (OLK) instalací různých typů vestaveb a vzájemné porovnání jejich účinností.

16. 1. 2014

Dotace na kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo pitnou vodu?

V současné době se připravuje nový programový dokument Operační program Životní prostředí (OP ŽP) pro období 2014 – 2020. Ministerstvo životního prostředí jako řídící orgán navrhuje pro strukturu OP ŽP celkem šest prioritních os a osmnáct specifických cílů.

9. 1. 2014

AS-KLARO PZV - ČOV pracující na principu SBR

Výrobky AS-KLARO PZV jsou biologické čistírny, které pracují na principu SBR. Čistírna pracuje na principu čištění odpadních vod pomocí aktivovaného kalu, který obsahuje aerobní bakterie. Řídící jednotka automaticky přepíná jednotlivé fáze SBR reaktoru. Chcete se podívat jak funguje?

2. 1. 2014

PF 2014

Děkujeme všem zákazníkům a nejen jim za přízeň a přejeme do roku 2014 hodně energie pro život pracovní, ale hlavně i pro život osobní.

12. 12. 2013

Realizace první čistírny odpadních vod s membránovou technologií v Bosně a Hercegovině

V letošním roce proběhla realizace čistírny odpadních vod na čištění komunálních odpadních vod z průmyslového závodu v městě Tešanj. Jedná se o první realizaci membránové čistírny odpadních vod firmy ASIO, spol. s r.o. s membránovou technologií od firmy Mann+Hummel.

5. 12. 2013

Voda z kohoutku opět zdraží

Voda z kohoutku zdražila za posledních 23 let v Česku stonásobně. Další zvyšování cen plánují vodárenské firmy i pro příští rok. Vodné a stočné by u většiny z nich mohlo v roce 2014 zdražit přibližně do pěti procent. V úterý to uvedl předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací František Barák.

28. 11. 2013

Nekupujte dehydrátor v pytli!

Chcete odvodňovat kal vznikající ve vašem provozu nebo čistírně? Chcete se, ale nejdříve přesvědčit, že právě ten Váš kal půjde na spirálovém dehydrátoru dobře odvodňovat? Přijedeme za Vámi s mobilní odvodňovací jednotkou s veškerým příslušenstvím a funkci ověříme přímo u Vás.

21. 11. 2013

Dešťové vody a odlučovače lehkých kapalin

Jednou ze zajímavých akcí pořádaných na téma znečištění srážkových vod a návrh jejích předčištění byl seminář ve Vídni. Tento seminář potvrdil trend prosazovaný již několik roků především v Německu a Rakousku, a sice to, že je třeba se zaměřit především na zachycení nerozpuštěných látek z odtékajících vod.

14. 11. 2013

strana: ... 11 ...