Články (20)

Chcete vědět jak funguje domovní čistírna odpadních vod?

Podívejte se na video, kde jsou popsány jednotlivé části ČOV a popis technologie.

15. 11. 2012

Čištění šedých vod a možnost využití energie z nich

Šedá voda dostala svoje pojmenování podle nezaměnitelného zbarvení a zahrnuje splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, praček, van, sprch, dřezů apod.

8. 11. 2012

Zkušenosti z provozu doposud největší membránové čistírny domovních odpadních vod v české republice

S postupujícím pokrokem ve vývoji membránových (MBR) technologií roste úměrně tomu i množství aplikací využívající tento druh separační technologie. Pro své nesporné výhody byly membránové moduly osazovány ve větším měřítku doposud především do technologických linek zpracovávajících odpadní vody odcházející z průmyslových podniků. V současné době se však přikročilo k jejich aplikaci ve stále větší míře i při čištění komunálních odpadních vod.

1. 11. 2012

Rekonstrukce čistírny odpadních vod v obci Radomyšl

Slavnostní zahájení zkušebního provozu čistírny odpadních vod (ČOV) přilákalo více než stovku obyvatel Radomyšle. Přivítání všech přítomných od pana starosty Ing. Luboše Peterky, krátké proslovy významných hostů a slovní seznámení nezasvěcených s tím, co čistírna umí a z čeho se skládá.

25. 10. 2012

Chcete ušetřit? Recyklujte vodu!

Pro větší objemy šedých vod, které jsou produkovány v hotelech, wellness centrech, ubytovnách a bazénech je vhodný systém AS-GW/MARTIN. Jedná se o čistírny kombinující biologické čištění a ultrafiltraci. Velikostní řady se dodávají od 4 000 l šedé vody za den.

18. 10. 2012

Fotokatalytická oxidace a ionizace - technologie k odstranění zápachu

Fotokatalytická oxidace je zvlášť vhodná ke zpracování hodně znečištěných odpadních plynů, např. k odstranění zápachu na čistírnách odpadních vod. Proces ionizace se používá zejména k odstraňování zápachu v prostorách budov, jako jsou sušárny, prostory s kalovými nádržemi, prostory pro duševní práci, v úpravnách odpadních vod, čerpacích stanicích, aj.

11. 10. 2012

Exkurze na kořenové čistírny v Rakousku

V současnosti spolupracujeme na optimalizaci septiků a řešíme dodávky jednotlivých prvků a technických komponentů kořenových čistíren s důrazem na optimalizaci předčištění a způsobech dávkování.

4. 10. 2012

Revize domovní ČOV podle §15a VZ (pro ČOV na ohlášení)

Vzhledem k tomu, že jsem byl požádán a vzhledem k tomu, že vlastním pověření vydané MŽP k této činnosti – stejně jako další 3 kolegové z naší firmy – tak jsem se vydal to poprvé vyzkoušet, abych byl „nachytřený“ a abych věděl, jak taková revize domovní čistírny odpadních vod realizované na ohlášení probíhá v praxi. Jen pro informaci – revize by měla proběhnout minimálně jednou za dva roky.

27. 9. 2012

Využití energie z odpadních vod

Touto problematikou úspor se začíná zabývat více firem, v ČR např. firma ASIO, spol. s r.o. a jedná se o velmi širokou problematiku, pokud má být pojata komplexně. V podstatě jde o nový přístup k čištění odpadních vod, kdy vedle samotného čištění je na stejnou úroveň kladena i otázka potřeba a využití energie. Což znamená pohled na čištění vod nejenom z hlediska nových procesů úpravy vod (opětovné použití vyčištěné odpadní vody v technologických i jiných procesech, produkce bioplynu) , ale i energetických zisků a jejich zpětného využití k výrobě elektrické energie, tepla nebo i chladu.( tepelná čerpadla, kogenerace, ORC turbíny, absorpční chladiče,..).

20. 9. 2012

Program pro znovuvyužití šedých vod

Recyklace šedé vody pomocí systému AS-GW/AQUALOOP umožňuje velice sofistikované řešení, které kombinuje biologické čištění a ultrafiltraci produkující vysoce kvalitní, hygienicky zabezpečenou procesní vodu pro další využití.

13. 9. 2012

Koncepce energetických úspor, využívání energie a udržitelného rozvoje

Vzrůstající spotřeba energie společně s její vzrůstající cenou vede nutně k optimalizaci využívání dostupné energie a k hledání alternativních zdrojů energie. Tento trend můžeme pozorovat ve všech odvětvích průmyslu a výjimkou není ani vodní hospodářství.

6. 9. 2012

Nebezpečí kontaminace podzemní vody

Provzdušňování podzemní vody se ve vodárenství běžně používá jak pro odstranění nežádoucích plynných látek, tak na vysrážení některých rozpuštěných látek pro jejich následné odstranění.

29. 8. 2012

Realizace membránové ČOV pro 1850 EO

Požadavek na výstavbu ČOV vznikl na základě záměru soukromého investora, EUFI – european financing & investment s.r.o., který řeší výstavbu jedenácti bytových a dvou polyfunkčních domů v lokalitě na okraji obce Chýně. Původní záměr napojení se na stávající obecní čistírnu ztroskotal na její omezené kapacitě. Proto se investor rozhodl k vybudování nové ČOV na „zelené louce“. Bohužel se v okruhu této lokality nenachází dostatečně vodný recipient, kam by bylo možno vyčištěné odpadní vody vypouštět. Nejbližší vodní zdroj, kam je nakonec i budovaná čistírna zaústěna je vzdálen cca 1 km od samotné stavby. Jedná se o Litovický potok, kde je dle ČHMU průměrný průtok Q355 roven 2,5 L/ s. To objasňuje i následný vývoj požadavků na návrh ČOV.

23. 8. 2012

Domovní ČOV – telemetrie a nové trendy v kontrole DČOV

Domovní čističky odpadních vod si už získaly pevné místo při plánování odvádění odpadních vod. Všem zúčastněným je jasné, že část obyvatel bude odkázána na domovní ČOV a na decentrální systémy. Odhad je kolem 10% obyvatelstva střední Evropy, např. v USA je dokonce aplikováno pro ca. 25% domácností (EPA Guidelines, 2003). Např. v Německu, které je nám jako soused podobné co do morfologie, se předpokládá 1.7 mil. domovních ČOV a septiků

16. 8. 2012

Legislativa a dezinfekce odpadních vod

S ohledem na možnosti dalšího nakládání s vyčištěnou vodou z decentrálních zařízení mimo napojení na veřejnou kanalizaci (274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů), se jeví vypouštění do vhodné vodoteče, zasakování či bezodtokové řešení jako rizikové z hlediska ochrany zdraví a zdrojů pitné vody. Jedním z emisních standardů pro odpadní vody jsou i biologické ukazatele bakteriálního znečištění, jejichž dodržení může být problematické. Cílem tohoto příspěvku je shrnout problematiku týkající emisních standardů mikrobiálních ukazatelů vyčištěné vody z decentrálních zařízení do 2000 EO a předložit přehled vhodných metod pro dezinfekci vod z těchto zařízení.

9. 8. 2012

Zápach a metody jeho odstranění - čištění vzduchu

Tento článek se věnuje metodám odstranění zápachu - čištění vzduchu. Tradiční procesy, jako biologická oxidace, chemické praní a adsorpce, směřující k odstranění zápachu, mohou způsobit mimořádné požadavky na údržbu z hlediska nákladů na chemikálie a na zaměstnance, kteří nejsou naprosto spolehliví. Kromě toho jsou s chemikáliemi i s biologickými procesy spojena vyšší provozní a zdravotní rizika. Proto se stále častěji objevují fyzikálně-chemické metody odstraňování zápachu: 1) fotokatalytická oxidace, 2) oxidace tzv. aktivním kyslíkem (ionizace).

2. 8. 2012

Odlučovače lehkých kapalin a lapáky tuků v Německu

Všichni víme, že největším problémem odlučovačů ropných látek a lapáků tuků je to, kde končí zachycené znečištění. Paradoxně máme v ČR často nejpřísnější požadavky na hodnoty pro vypouštění v Evropě, ale tím naše starost o tato zařízení končí.

26. 7. 2012

Vliv odradonovacího zařízení na kvalitu vody

Vyhlášky vztahující se ke kvalitě pitné vody jednoznačně uvádějí mezní hodnoty jednotlivých vybraných ukazatelů. Jedním z limitovaných je i obsah plynu – radonu. Pokud se ve vodě vyskytuje nadlimitní množství, je nezbytné ho odstranit nebo alespoň snížit. Využívají se provzdušňovací zařízení s mohutným vháněním vzduchu proti padajícímu proudu upravované vody. Pokud však vzduch není upraven a není zabráněno vstupu nesených kontaminujících částic, dojde k jejich zanesení až do aku-mulačních nádrží a rozvodného systému pitné vody. Vzduchem unášené rostlinné i živočišné zbytky nemusejí být zdraví škodlivé, ale mohou sloužit jako transportní podklad pro výtrusy, spory, mnohdy i jako substrát pro jejich množení. Obrázky ve sdělení dokládají kritické body a důsledky vzdušné kontaminace.

19. 7. 2012

Znovuvyužití šedých a dešťových vod v budovách

Koncepce opětovného využití odpadních vod a dešťových vod nabývá v poslední době většího významu. Nutností se tyto systémy stávají i v Evropě, kde prozatím takový tlak na znovuvyužití šedých a dešťových vod nebyl. Situace se ale dynamicky mění a v některých státech jižních Evropy se začíná projevovat nedostatek pitné vody a je třeba hledat další zdroje. Recyklaci části použitých vod nahrává i fakt, že tyto systémy jsou levnější než úprava mořské vody. Hlavně administrativní budovy a hotely jsou již často projektovány s využitím šedých a dešťových vod, vyžadované je to v budovách s nízkoenergetickým standardem. V ČR se samotnou problematikou a přípravou technických podkladů zabývá Projekt „Využití šedých a dešťových vod v budovách“, který je řešen v rámci programu ALFA, Technologické agentury České republiky, pod číslem TA01020311, a na kterém spolupracuje firma ASIO, spol. s r.o. a VUT Brno.

12. 7. 2012

Použití systému MBBR – další možnosti minimalizace

Použití systému MBBR (moving bed biological reactor) vychází z více než čtyřicetileté zkušenosti s čištěním odpadních vod za použití biomasy přisedlé k pevnému nosiči. Podstatné rozdíly a největší vývoj v této oblasti byl zejména v použitém druhu materiálu nosiče, ve vazbě na dodávku kyslíku do prostoru aktivačních nádrží a látkovou výměnu v rámci nosiče.

5. 7. 2012

strana: ... 13