Články (20)

Domovní ČOV – telemetrie a nové trendy v kontrole DČOV

Domovní čističky odpadních vod si už získaly pevné místo při plánování odvádění odpadních vod. Všem zúčastněným je jasné, že část obyvatel bude odkázána na domovní ČOV a na decentrální systémy. Odhad je kolem 10% obyvatelstva střední Evropy, např. v USA je dokonce aplikováno pro ca. 25% domácností (EPA Guidelines, 2003). Např. v Německu, které je nám jako soused podobné co do morfologie, se předpokládá 1.7 mil. domovních ČOV a septiků

16. 8. 2012

Legislativa a dezinfekce odpadních vod

S ohledem na možnosti dalšího nakládání s vyčištěnou vodou z decentrálních zařízení mimo napojení na veřejnou kanalizaci (274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů), se jeví vypouštění do vhodné vodoteče, zasakování či bezodtokové řešení jako rizikové z hlediska ochrany zdraví a zdrojů pitné vody. Jedním z emisních standardů pro odpadní vody jsou i biologické ukazatele bakteriálního znečištění, jejichž dodržení může být problematické. Cílem tohoto příspěvku je shrnout problematiku týkající emisních standardů mikrobiálních ukazatelů vyčištěné vody z decentrálních zařízení do 2000 EO a předložit přehled vhodných metod pro dezinfekci vod z těchto zařízení.

9. 8. 2012

Zápach a metody jeho odstranění - čištění vzduchu

Tento článek se věnuje metodám odstranění zápachu - čištění vzduchu. Tradiční procesy, jako biologická oxidace, chemické praní a adsorpce, směřující k odstranění zápachu, mohou způsobit mimořádné požadavky na údržbu z hlediska nákladů na chemikálie a na zaměstnance, kteří nejsou naprosto spolehliví. Kromě toho jsou s chemikáliemi i s biologickými procesy spojena vyšší provozní a zdravotní rizika. Proto se stále častěji objevují fyzikálně-chemické metody odstraňování zápachu: 1) fotokatalytická oxidace, 2) oxidace tzv. aktivním kyslíkem (ionizace).

2. 8. 2012

Odlučovače lehkých kapalin a lapáky tuků v Německu

Všichni víme, že největším problémem odlučovačů ropných látek a lapáků tuků je to, kde končí zachycené znečištění. Paradoxně máme v ČR často nejpřísnější požadavky na hodnoty pro vypouštění v Evropě, ale tím naše starost o tato zařízení končí.

26. 7. 2012

Vliv odradonovacího zařízení na kvalitu vody

Vyhlášky vztahující se ke kvalitě pitné vody jednoznačně uvádějí mezní hodnoty jednotlivých vybraných ukazatelů. Jedním z limitovaných je i obsah plynu – radonu. Pokud se ve vodě vyskytuje nadlimitní množství, je nezbytné ho odstranit nebo alespoň snížit. Využívají se provzdušňovací zařízení s mohutným vháněním vzduchu proti padajícímu proudu upravované vody. Pokud však vzduch není upraven a není zabráněno vstupu nesených kontaminujících částic, dojde k jejich zanesení až do aku-mulačních nádrží a rozvodného systému pitné vody. Vzduchem unášené rostlinné i živočišné zbytky nemusejí být zdraví škodlivé, ale mohou sloužit jako transportní podklad pro výtrusy, spory, mnohdy i jako substrát pro jejich množení. Obrázky ve sdělení dokládají kritické body a důsledky vzdušné kontaminace.

19. 7. 2012

Znovuvyužití šedých a dešťových vod v budovách

Koncepce opětovného využití odpadních vod a dešťových vod nabývá v poslední době většího významu. Nutností se tyto systémy stávají i v Evropě, kde prozatím takový tlak na znovuvyužití šedých a dešťových vod nebyl. Situace se ale dynamicky mění a v některých státech jižních Evropy se začíná projevovat nedostatek pitné vody a je třeba hledat další zdroje. Recyklaci části použitých vod nahrává i fakt, že tyto systémy jsou levnější než úprava mořské vody. Hlavně administrativní budovy a hotely jsou již často projektovány s využitím šedých a dešťových vod, vyžadované je to v budovách s nízkoenergetickým standardem. V ČR se samotnou problematikou a přípravou technických podkladů zabývá Projekt „Využití šedých a dešťových vod v budovách“, který je řešen v rámci programu ALFA, Technologické agentury České republiky, pod číslem TA01020311, a na kterém spolupracuje firma ASIO, spol. s r.o. a VUT Brno.

12. 7. 2012

Použití systému MBBR – další možnosti minimalizace

Použití systému MBBR (moving bed biological reactor) vychází z více než čtyřicetileté zkušenosti s čištěním odpadních vod za použití biomasy přisedlé k pevnému nosiči. Podstatné rozdíly a největší vývoj v této oblasti byl zejména v použitém druhu materiálu nosiče, ve vazbě na dodávku kyslíku do prostoru aktivačních nádrží a látkovou výměnu v rámci nosiče.

5. 7. 2012

Matematické modelování energetické náročnosti ČOV

Při čištění odpadních vod představuje spotřeba elektrické energie významnou část celkových provozních nákladů – běžně 50-60% . Stále se zvyšující ceny energií a provozování energeticky nevýhodných uspořádání, ať už z hlediska použité technologie nebo techniky, napínají rozpočty ČOV. Proto jsou hledány cesty vedoucí k úspoře nákladů spojených se spotřebou elektrické energie. Jedním z možných způsobů, jak postupovat, je využití matematického modelování.

28. 6. 2012

Čištění šedých vod pomocí MBR

Obvykle se zařízení na recyklaci šedých vod umísťují do sklepních prostor a nadzemních nádrží, ne vždy je však k dispozici dostatek místa. Příklad realizace recyklace vod v nádržích umístěných v terénu je z Potsdami, ze studentských kolejí – čistí se zde 6m3/den vod ze sprch a vyčištěná bílá voda se vyžívá na splachování a zálivku.

25. 6. 2012

Power gen – Köln 2012

Köln město velké katedrály a malých piv nabídlo přístřeší letošnímu Power genu – celosvětové výstavě věnované energiím. Výstavě, na kterou se chodí hledat nové výrobky (jako např. ORC), nová řešení a hlavně nové trendy. A protože ASIO se asi energiím, zejména propojeným s vodou věnuje, tak jsme takovou výstavu vynechat nemohli.

18. 6. 2012

ČOV Otnice - stavba roku Jihomoravského kraje 2011

I když se přímo jméno ASIO, spol. s r.o. neobjevilo mezi oceněnými, přesto jsme se zúčastnili dodávkou technologické části čistírny odpadních vod a Zdeněk Chvátal by o tom mohl povykládat … a tak gratulace a poděkování za reprezentaci i jemu.

14. 6. 2012

Zkušenosti z návrhu, realizace a provozu membránové ČOV

I přesto, že si již v zahraničí komunální čistírny využívající membrány své místo na slunci vydobyly, je zatím v České republice k těmto technologiím nedůvěra a to především ze strany provozovatelů. V zemích, kde je vody nedostatek a kde je nutno část vod recyklovat je nesporná i jejich ekonomická výhodnost, v našich podmínkách byly vzaty na milost spíše z důvodů úspory objemů nebo z důvodu nutnosti dosažení přísných požadavků na odtoku. Pravdou je, že obvykle až praxe nedůvěřivé může přesvědčit, a tak první větší realizace je příležitost podívat se na to, jak to doopravdy s technickými a ekonomickými parametry membrán je, a co je pravdy na námitkách jejich odpůrců. V příspěvku jsou proto uvedeny zkušenosti z realizace komunální ČOV s membránami o velikosti cca 1850 EO a pak i výsledky dlouhodobého sledování provozu na další menší ČOV o velikosti 400 EO. Zajímavá je i historie návrhu ČOV 1850 EO, neboť na ní lze dokumentovat proces rozhodování na straně investora.

7. 6. 2012

Technologie likvidace zápachu ve světle novely zákona o ochraně ovzduší

Na počátku května byla poslaneckou sněmovnou schválena novela zákona o ochraně ovzduší. Návrh zákona byl předmětem mnoha pozměňovacích návrhů a zejména v oblasti poplatků za znečišťování byla novela předmětem lobbistických tlaků. Schválený senátní návrh novely, která ruší platnost stávající normy 86/2002 Sb., tedy již čeká pouze na podpis prezidenta.

30. 5. 2012

Hospodaření se srážkovými vodami (HDV) - TNV 75 9011

TNV 75 9011 je nově připravovaná oborová norma, která reaguje na současné trendy a předpisy v oblasti vodního a stavebního práva a zabývá se způsoby nakládání se srážkovými vodami odtékajícími z povrchu urbanizovaného území. Jedná se o návod pro návrh a provoz odvodnění urbanizovaného území tak, aby byl vytvořen funkční systém přírodě blízkého odvodnění. Níže uvedený stručný výtah z Návrhu normy slouží pouze jako orientační vodítko o smyslu a stylu normy.

12. 5. 2012

Využití energetického potenciálu odpadních vod

Vzrůstající spotřeba energie společně s její vzrůstající cenou vede nutně k optimalizaci využívání dostupné energie a k hledání alternativních zdrojů energie. Tento trend můžeme pozorovat ve všech odvětví průmyslu a výjimkou není ani vodní hospodářství. Ve světě už došlo ke změně paradigmatu a na odpadní vodu se začíná pohlížet ne jako na odpad, ale jako na surovinu. Odpadní voda obsahuje organické látky, tepelnou a kinetickou energii, což jsou všechno další potenciální využitelné zdroje energie. Příspěvek představí několik moderních inovativních způsobů jak tuto energii získat a využít.

5. 5. 2012

Intenzifikace ČOV

V budoucnu se předpokládá, že další intenzifikace čistíren odpadních vod ČOV budou muset být řešeny s co nejmenšími prostorovými a energetickými nároky. Na významu nabude jak odstranění nutrientů, tak i otázka energií – co nejvíce ušetřit, případně i co nejvíce energie vyprodukovat. Tento příspěvek se tedy zaměří na některá vybraná technologická zařízení a postupy v tomto směru působící.

27. 4. 2012

Hospodaření s dešťovou vodou (HDV)

Základním principem koncepce přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami (HDV) v urbanizovaném povodí je v maximální možné míře napodobit přirozené odtokové charakteristiky lokality před urbanizací. Základem HDV je tzv. decentralizovaný způsob odvodnění, jehož podstatou je zabývat se srážkovým odtokem v místě jeho vzniku a vracet ho do přirozeného koloběhu vody.

20. 4. 2012

ČOV 50-500 EO - AS-VARIOcomp N jako typický příklad

ČOV AS-VARIOcomp N se vyrábí ve dvou základních provedeních. Základní provedení uvažuje s tím, že voda do čistírny natéká gravitačně a není třeba čerpání. Druhá varianta – provedení PUMP je pak určena především pro lokality, kde z důvodů výškových je čerpání nutné. V případech, kdy je nutné snižovat i obsah fosforu lze do čistírny umístit i proporcionální dávkovač – do označení ČOV je pak přidáno i písmeno P.

8. 4. 2012

Požadavky na předčištění srážkových vod

Řada látek obsažených ve srážkovém odtoku z urbanizovaných území patří k zvlášť nebezpečným závadným látkám, proto je třeba odtékající srážkovou vodu odpovídajícím způsobem před jejím zasakováním nebo vypouštěním do vod povrchových upravit. Volbou vhodného odpovídajícího technického zařízení se zabývá následující příspěvek.

30. 3. 2012

Zahuštění a následné odvodnění kalů pro ČOV - dehydrátor

Společnost ASIO, spol. s r.o. realizovala již celou řadu instalací ,tohoto zařízení na odvodňování kalů, na komunálních a průmyslových ČOV. Vzhledem k trvalému růstu nákladů na odvoz a likvidaci kalu také roste obliba spirálového dehydrátoru mezi provozovateli, investory a projektanty ČOV. Díky nízkým provozním nákladům, jednoduché obsluze, malým prostorovým nárokům a zároveň jasně vyčíslitelným přínosem pro celkové hospodaření ČOV, je AS-DEHYDRÁTOR jasnou volbou pro menší a střední ČOV.

25. 3. 2012

strana: ... 15