Články (20)

Zápach na ČOV – zajímavá čísla z Německa

Zápach je také většinou největším problémem při řešení emisí na ČOV. Jiné aspekty jako toxicita na obyvatele apod. jsou většinou méně důležité. Nevýhodou zápachu je to, že je i těžko objektivně změřitelný tj. posuzuje se jen celkový vjem a ne jednotlivé součásti, které zápach tvoří. Navíc je to vjem lidí.

19. 2. 2012

Hydrobiologické audity, poznatky a přínosy

Hydrobiologický audit je hloubkový kontrolní průzkum založený na mikroskopických rozborech vzorků vody a stěrů biofilmů. Tento článek popisuje význam a výhody hydrobiologických auditů na základě zkušeností, které v této oblasti byly již získány.

12. 2. 2012

Chytré řešení odvodňování kalů pro menší biologické ČOV

Odvodňování kalů je v dnešní době zrealizováno u většiny biologických ČOV v České republice. Zařízení, která umožní snížení objemu zahuštěného kalu z ČOV na našem trhu jsou odstředivky, pásové lisy a komorové lisy.

5. 2. 2012

Čerpání odpadních vod – Systém separace pevných látek

Čerpací stanice odpadních vod s patentovaným systémem separace pevných látek. Objemné podíly pevných materiálů zůstávají na sítu, zatím co předčištěné splašky tečou přes čerpadlo do sběrné nádrže. Čerpadlem projde pouze předčištěná odpadní voda.

1. 2. 2012

Recyklace tepla v budovách – šedé vody

Odebírání tepla z odpadní vody můžeme provádět buď lokálně, nebo centrálně. O volbě, kterou metodu použít rozhoduje průtok odpadní vody. Pro menší aplikace a rodinné domy, je investičně zajímavější lokální rekuperace tepla, která reaguje na aktuální spotřebu. U větších aplikací je možno odpadní vodu akumulovat, odebrat z ní potřebné teplo a až po té jí vypustit do stokové sítě nebo na čistírnu odpadních vod.

27. 1. 2012

Telemetrie pro domovní čistírny odpadních vod

Prvním konkrétním výrobkem připraveným pro prodej je nejjednodušší zařízení umožňující sledovat provoz domovních ČOV a to ve dvou verzích a hned několika modifikacích.

21. 1. 2012

Domovní ČOV – nová legislativa a právo

Význam domovní a malé čističky odpadních vod poroste. Jednak to bude tím, že se posunou rozlišovací schopnosti úřadů a druhá pak tím, že se bude blížit rok 2015 a ČR začne hledat a vyhodnocovat proč neplní závazky v oblasti ochrany vod. Zákonitě se pak přijde na to, že pokud budeme chtít plnit, tak musíme zpřísnit podmínky BAT, budeme se muset více věnovat decentrálu a také problematice znečištění srážkových vod – stačí se podívat k sousedům.

17. 1. 2012

SFT FILTR – jako základ nového uspořádání ČOV

V minulosti bylo mechanické předčištění ve formě usazovacích nádrží součástí biologických čistíren. V současnosti je většina menších a středních čistíren realizována bez usazovacích nádrží, přičemž jako důvod je nejčastěji uváděno to, že dostatek substrátu, který je v usazovacích nádržích zachycen, je nutný pro odstranění dusíku.

15. 1. 2012

Příklady technologií k omezení rozvoje vodních květů sinic

Druhým způsobem potlačení masového rozvoje sinic je ošetření vody dávkováním koagulantu či jiné látky přímo do vodního sloupce. Aplikace např. PAXu (polyaluminiumchloridu) se váže především na „Vodoprávní rozhodnutí“, které definuje i podmínky aplikace.

8. 1. 2012

AS-VARIOcomp K - jednoduchá a účinná domovní čistička odpadních vod

Čistička odpadních vod se instaluje do výkopu na podkladní betonovou desku (není nutno obetonovat), připojí se přes hrdla ke kanalizaci a přivede se k ní vzduch z dmychadla umístěného mimo čistírnu odpadních vod (ČOV). Dmychadlo se umísťuje mimo čistírnu z důvodů prodloužení jeho životnosti, protože ve vnitř ČOV je velmi agresivní prostředí. Nastavení základních funkcí je provedeno již z výroby a čistírna kromě zapojení dmychadla do zásuvky nevyžaduje žádné elektroinstalační práce. Zprovoznění čistírny odpadních vod provádí dodavatel nebo autorizovaná servisní organizace. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti jsou typy pro 5 a 8 EO transportovatelné na přívěsném vozíku a umístění do výkopu lze provést i bez použití jeřábu. Na čistírnu odpadních vod (ČOV) je standardně osazen zateplený, uzamykatelný a pochůzný poklop 980 x 870 mm.

5. 1. 2012

Možné úspory energie na stávajících ČOV

Z pohledu spotřeby elektrické energie, který se prosazuje v poslední době, pak mnohé čistírny nejsou době provozovány v optimálním energetickém režimu. Existuje dokonce hned několik možností jak vylepšit stávající energetickou bilanci ČOV. Jedná se o optimalizaci spotřeby jednotlivých elektrických spotřebičů (nejjednodušší), změnu technologie (náročnější a komplexnější), využití tepelné energie pomocí tepelných čerpadel na vytápění objektů, sušení kalu, či technologických procesů nebo zvýšení produkce bioplynu (posun významu ČOV z čištění vod na čištění vod a recyklaci energie).

1. 1. 2012

Dělení vod, bílé a šedé vody – nové poznatky a možnosti využití

Podle DIN 4045 (2003) je šedá voda komunální voda bez fekálií a moče. Např. jsou to vody z van, sprch, umývadel a výlevek. Za komunální vody od obyvatelstva se považují i vody z hotelů, restaurací a obdobných ubytovacích zařízení a míst kde se shromažďují lidé. (ATV, 1997). V tabulce 1 jsou množství šedých vod uvažovaných v jednotlivých zemích na jednoho EO. Množství kolísají od 57 do 111 l/(EO.den).

18. 12. 2011

Technologie likvidace zápachu ve světle návrhu zákona o ochraně ovzduší

Zařízení na likvidaci zápachu ve vzdušině založené na fyzikálně-chemickém principu. V nabídce jsou dvě zařízení, která byla již mnohokrát prezentována, a proto o jejich principu pouze stručně.

11. 12. 2011

Potlačování masového rozvoje sinic na přehradě Brno

Problém znečištění povrchových vod živinami, především fosforem a důsledky masového rozvoje sinic se stává stále vážnějším. Nadměrný přísun živin naplavenin a organických látek vede ke zhoršování kvality vody a vede k rozvoji vodního květu sinic a tím k omezení nejen rekreačního využití nádrží. Opatření realizovaná v rámci projektu “Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži” jsou v naší republice ojedinělá a výjimečná.

4. 12. 2011

ČOV pro objekty v horách - přírodní řešení nebo high-tech?

CzWA skupina ČAO ve spolupráci s KRNAP uspořádala 20.5 2011 seminář přímo na boudě Máma, což je známý krkonošský hotel pod Sněžkou přímo v centru Krkonoš. Vedle prezentace odborných názorů a závěrů bylo jeho cílem vzpomenout i na tragicky zahynulou členku skupiny Marii Chmelařovou (Paloncyovou), která u myšlenky uspořádání takového semináře byla. No a v neposlední řadě je to pro ASIO významná reference …

ASIO, spol. s r.o. a Membrantage Kassel 2010

Jako jeden z předních dodavatelů membrán na českém trhu jsme nemohli chybět. Doby, kdy se na této akci scházela skupinka spiklenců a nadšenců pro membrány (poprvé v roce 2003), jsou už pryč – neboli „vorbei“ jak říkají Němci. Z akce se stal „normální“ seminář s výstavou v předsálí. Vyměnili se i návštěvníci a většinu tvoří spíše provozovatelé a projektanti.

Kvalita vody na Brněnské přehradě je stále dobrá. Sinice se nerozmnožily ani v horkých dnech

BRNO – Koupací sezona na Brněnské přehradě končí optimisticky. Přestože Brno zažilo v posledních dnech tropická vedra, sinice letos plavce neohrozily.

ASIO v betonu

Rozšíření nabídkového spektra kusových vodohospodářských výrobků (odlučovače lehkých kapalin, čerpací šachty, ČOV) o výrobky v prefabrikovaných betonových nádržích.

Retence srážkových vod v objektech z plastových bloků (zásaky)

Studie Univerzity v Sheffieldu (GB) jednoznačně ověřila, že konfigurace AS-NIDAPLAST bloků (retenční nádrž) se spodní drenáží je provozně spolehlivější a bezpečnější než konfigurace nádrže s přímo natékanými bloky. Současně bylo zjištěno, že u nádrží se spodní drenáží hrozí jen velmi minimální riziko zanášení jemnými sedimenty a téměř nulové riziko ucpání nádrže velkým znečištěním typu plastový sáček.

Membránová filtrace pro úpravu pitné vody

Zatímco ve světě je použití membrán pro úpravu pitné vody již mezi standardními metodami, česká legislativa (konkrétně vyhláška MZd. č. 409/2005 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody) zatím neuvádí membránové technologie jako povolené k úpravě pitné vody. Je proto nutné při každé aplikaci žádat o souhlas příslušného státního orgánu. Rozšířenost membránových procesů, jejich klesající investiční i provozní náklady a schopnost dosahovat výborné kvality pitné vody při minimální produkci odpadní vody a spotřebě chemikálií však dávají naději, že i v naší republice dojde v nejbližší době k jejich aplikaci ve větším měřítku.

strana: ... 16