Měření průtoku dešťových vod AS-TOMMYSHAFT

Přeliv AS-TOMMYSHAFT slouží k měření aktuálního průtoku dešťových vod na odtoku z areálů, ve kterých jsou vody svedeny do retenčních nebo vsakovacích objektů nebo podobných zařízení. Z těchto areálů voda odtéká řízeným odtokem do kanalizací nebo vodotečí. Toto zařízení po kalibraci slouží jako fakturační měřidlo skutečných odtoků…

Získejte informace o produktu

Přeliv AS-TOMMYSHAFT slouží k měření aktuálního průtoku dešťových vod na odtoku z areálů, ve kterých jsou vody svedeny do retenčních nebo vsakovacích objektů nebo podobných zařízení. Z těchto areálů voda odtéká řízeným odtokem do kanalizací nebo vodotečí. Toto zařízení po kalibraci slouží jako fakturační měřidlo skutečných odtoků. Investorovi to přináší finanční úsporu v tom smyslu, že platí pouze za vodu, která skutečně odtéká, neplatí tedy paušální poplatek, který je stanoven na základě odvodňovaných ploch. AS-TOMMYSHAFT je navržený dle požadavků nové normy TNV 259305 „Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou“.

Tento systém měření dešťových vod opakovaně navrhujeme jako měrný objekt za retenčními a vsakovacími objekty, kde jsou průtoky od cca 0,1 l/s do 39 l/s, zařízení je vhodné osadit za vegetační čistírnu odpadních vod .

Měření průtoku dešťových vod AS-TOMMYSHAFT

Měrné zařízení jsme schopni dodat „na klíč“, tzn. měrný objekt (plastová šachta, nerezový přeliv), ultrazvuková sonda včetně vyhodnocovací jednotky, instalace včetně kalibrace, úřední ověření (fakturační měřidlo).

AS-TOMMYSHAFT nabízíme ve d vouplášťovém provedení:

  • dvouplášťová PP konstrukce pro vybetonování prostoru mezi plášti,
  • do náročných základových podmínek, tzn. nevýhodných základových půd, zvodněných půd s významným vlivem spodní vody.

ASIO AS-TOMMYSHAFT měření průtoku dešťových vod

Výškový rozdíl mezi přelivnou hranou a odtokovým potrubím z objektu je 600 mm a je nutno tuto hodnotu dodržet a zohlednit při návrhu zařízení. Tuto pracovní výšku nelze snížit, je třeba počítat se založením odtokového potrubí příslušné hloubky.