Závlaha odpadní vodou AS-GEOFLOW

AS-GEOFLOW je určeno pro podpovrchovou, kapilárně zavěšenou, kapkovou závlahu vegetačně aktivních ploch. Jedná se vlastně o bezodtokový systém předčištěných odpadních vod z odtoku kvalitních biologických septiků, umělých i přírodních čistíren odpadních vod…

Získejte informace o produktu

AS-GEOFLOW je určeno pro podpovrchovou, kapilárně zavěšenou, kapkovou závlahu vegetačně aktivních ploch. Jedná se vlastně o bezodtokový systém předčištěných odpadních vod z odtoku kvalitních biologických septiků, umělých i přírodních čistíren odpadních vod.

Výhody:

  • bezodtoký systém
  • vhodné i pro objekty s přerušovaným provozem
  • energeticky efektivní řešení - využívání vody i hnojivé hodnoty odpadní vody
  • ekologická likvidace odpadních vod a vysoký čistící účinek půdního prostředí
  • podpora tvorby rostlinné biomasy
  • likvidace koncentrovaných i silně naředěných odpadních vod
  • mezinárodně osvědčený systém

Použití:

Systém je založen na rozptýlení běžné odpadní vody z domácností v biologicky aktivní vrstvě zeminy, která odpadní vodu efektivně zpracuje.

Hadice kapkové závlahy se umisťují 15-30 cm pod terén v osové vzdálenosti 60 cm a jejich soustava utváří celky určené výpočtem a požadavky na využití zavlažované plochy. Ideální je rovinatá zatravněná plocha, která není v blízkosti povrchových vod a na požadovaném území není zjištěna zvýšená hladina podzemní vody.

Nevhodné použití je ve zhutnělé půdě, na skalnatém podloží, na strmých svazích bez protierozního opatření.

Ve svazích do sklonu 20 % nemusí být instalována žádná speciální opatření. U svahů od sklonu 20 % musí být provedena stabilizace protierozním systémem. Maximální sklon svahů je 60 %.

Popis :

Celý systém AS-GEOFLOW je složen z předčištění odpadní vody (může být původní), nejčastěji ze septiku (AS-SEPTIK, AS-ANASEP) nebo domovní ČOV (AS-VARIOcomp K) a  akumulační nádrže (AS-NADRŽ) s kalovým čerpadlem, šachty s filtrem, ventily, vodoměry a řídícím panelem, samotné kapkovací hadice a šachty pro přivzdušňovací ventily.

Řídící panel dle nastavené denní produkce odpadních vod a výšky hladiny v akumulační nádrži několikrát denně čerpá vodu do zavlažovacího systému a denně celý systém proplachuje. Lze nastavit několik režimů provozu podle ročních období a výkyvů klimatických podmínek.

Typy kapkovacích hadic:

Classic 4,5l/h/kapkovací element (1,5 bar), max. délka jednotlivých hadic 50 m
PC1/2 2l/h/kapkovací element, max. délka jednotlivých hadic 200 m, vhodné do svahů
PC1 4l/h/kapkovací element, max. délka jednotlivých hadic 140 m vhodné do svahů

Kapkovací hadice :

Kapkovací hadice jsou umístěny 15-30 cm pod terén, v mírném spádu k rozvodům a osové vzdálenosti 60 cm (nejčastěji). Instalace je možná v přímých úsecích nebo ve smyčkách (nátokové potrubí i proplachové potrubí je ve stejném výkopu).

závlaha odpadní vodou AS-GEOFLOW

Podmínky pro závlahu odpadní vodou z hlediska ochrany vod:

- nesmí ohrozit ani zhoršit jakost povrchových a podzemních vod tím, že do nich nesmí vniknout,
- musí být aplikovány pouze ve vegetačním období, a to ještě mimo srážkové období tak, aby nebyly aplikovány přímo do povrchové vody,
- nesmí být aplikovány do sněhové nebo ledové pokrývky na pozemcích,
- musí vycházet z potřeb jednotlivých druhů zemědělských plodin a zatravněných pozemků.

Před správným návrhem je potřeba provést:

- všeobecnou charakteristiku zájmové plochy předpokládaného rozmístění závlah,
- průzkum hydropedologický, hydrogeologický a stavebně geologický,
- půdně-mechanický průzkum materiálů v místech předpokládaných závlahových zařízení,
- stanovení množství a složení odpadních vod, zjištění případného přítoku cizích vod,
- podrobný průzkum hydrologických poměrů na zájmové ploše,
- průzkum a zjištění všech druhů ochranných pásem,
- stanovení základních meteorologických a klimatických poměrů a jejich vyhodnocení,
- hospodářský a sociální průzkum spádové oblasti, zjištění majetkoprávních vztahů ploch dotčených výstavbou závlahových zařízení,
- průzkum fyto- a zoocenologický krajiny, vodních a mokřadních společenstev,
- zjištění ostatních zájmů dotýkajících se předpokládaného zájmového území, zakreslení tras uložení kabelových a trubních vedení apod.

Kapková závlaha AS-GEOFLOW