Čištění průmyslových odpadních vod AS-FLOT 5-100

K čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu lze využít technologii (flotační jednotku) pod obchodním označením AS-FLOT (flotace)…

Získejte informace o produktu

K čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu lze využít technologii (flotační jednotku) pod obchodním označením AS-FLOT (flotace).

Konkrétní použití má technologie AS-FLOT v odvětvích, a to:

 • masný průmyslu
 • pivovary
 • porážka dobytka
 • zpracování ryb
 • mlékárny
 • výroba bramborových lupínků apod.
 • sýrárny

Princip technologie AS-FLOT je založen na separačním procesu, který se používá k oddělení dispergovaných částic z kapaliny. Při flotaci se částice znečištění shlukují s mikrobublinkami vzduchu za vzniku flotační pěny lehčí než voda. Pěna je vynášena na hladinu flotátoru, odkud je stahována do zásobníku.
Odpadní vody obsahují specifické rozpuštěné organické znečištění, které se projevuje ve vysokých koncentracích ukazatelů BSK 5 , CHSK, EL, NL. Rovněž kolísavá je teplota, především odpadních vod z masné výroby.
Podle požadavku na výstupní parametry jsme schopni navrhnout, dodat a zajistit montáž i provozování nejen mechanického předčištění, ale i biologického dočištění. Biologické dočištění se navrhuje tehdy, kdy je požadavek vypouštět vodu do recipientu.
Splaškové odpadní vody se na mechanické předčištění - flotaci nepřivádějí. Jsou zaústěny po samostatném mechanickém předčištění přímo do aktivační části ČOV.

Tabulka: Limity sledovaných ukazatelů

Průměrné znečištění odpadních
vod z potravinářského průmyslu
Předpokládané požadavky na odtok do veřejné kanalizace
(dány kanalizačním řádem)
Ukazatel mg/l Průměr [ mg/l ] Maximum [mg/l] Po ž adavek na účinnost [%]
BSK5 2500 750 1000 70
CHKSK 4000 2000 2400 50
NL 2500 500 800 80
EL 1000 50 100 90

Technologický proces předčištění odpadních vod

Obecně je navržena:

 • hrubá filtrace
 • jemná filtrace
 • chemická předúprava odpadních vod
 • tlakovzdušná flotace.

Hrubá filtrace

Odpadní vody před vstupem do flotace je nutno zbavit mechanických nečistot (nerozpuštěných látek). Z hlediska zaústění nátokového potrubí je možno navrhnout:

 • nátokový koš na vstupu do čerpací jímky (hluboké zaústění kanalizace)
 • samočisticí strojně stírané česle (do přívodní kanalizace)

Jemná filtrace

Navrhujeme rotační síto s filtračními průlinami 0,5 mm. Síto je přizpůsobeno na proplach horkou vodou. Síto je výškově osazeno tak, aby zachycené pevné látky byly shromažďovány v odpadní nádobě.

Akumulační jímka

Odpadní vody po hrubé a jemné filtraci odtékají do podzemní akumulační jímky. Nádrž je intenzivně promíchávána vrtulovým míchadlem, které je instalováno na spouštěcím zařízení. Míchání může probíhat nepřetržitě nebo přerušovaně.

Předúprava odpadní vody

Záměrem chemické předúpravy je vysrážení nečistot z odpadní vody do větších částic, které se následně od odpadní vody oddělí procesem flotace. Předúprava probíhá ve dvou stupních: koagulace a flokulace.

Flotace AS-FLOT

Flotační jednotka pracuje na principu tlakovzdušné flotace.
Recirkulace a sycení vzduchem probíhá v tzv. perlátoru.
Tlak recirkulované vody se dosahuje čerpadlem, tlak vzduchu kompresorem nebo rozvodným tlakovým vzduchem v objektu. Částice nečistot se shromažďují na hladině, kde se vytváří souvislá vrstva, která se periodicky odstraňuje shrabovacím zařízením a odtahuje se do sběrného žlabu.

Flotační pěna odtéká do kontejneru nebo podzemní jímky. Pěna je tvořena extrahovatelným znečištěním a jsou to především tuky. Poněvadž tuky tvoří v masném průmyslu značný podíl nečistot v odpadní vodě, jejich snížením ve vysokém procentu zachycení, dochází i k významnému snížení znečištění a to jak tuku samotného, tak i ostatních ukazatelů jako např. NL (nerozpuštěných látek), a ukazatelů rozpuštěného organického znečištění, které se uvádí jako BSK5, CHSK.

Odtok z flotace je z horní části flotační vany. Odtékající voda je výsledkem předčistícího procesu a odtéká do rozvodů vnitřní kanalizace a následně venkovní kanalizací na biologické dočištění. Na dně nádrže se shromažďují usazeniny (sediment), které je třeba kontrolovaně odpouštět. Zařízení může být provozováno ve zcela automatickém režimu nebo se některé jeho funkce provozují ručně. Jedná se zejména o stírání kalu z hladiny a odkalení flotační vany, které je zaústěno do čerpací jímky, chod kompresoru. Ovládací panel flotační jednotky je součástí hlavního rozvaděče.

Vybrané reference

Investor Místo Kapacita Q (m 3 /d)
Kostelecké uzeniny,a.s Kostelec u Jihlavy, CZ 900
Masná výroba Josef Filák Horní Lideč, CZ 120
MAKOVEC a.s. Držovice, CZ 90
MASO V + W, s.r.o Krnov, CZ 20
MVDr. Jaromír Steinhauser Brno, CZ 76
ABOLIV Mihai Viteazu, RO 80
Drůbeží polotovary NANJUK Kolarovo, BG 40
SVAMAN, s.r.o. Myjava, SK 210
Řeznictví František Šutera Olešnice, CZ 45
Gordon Prod Bisericani, RO 90
Drůbež CZ, s.r.o. Kunštát na Moravě, CZ 55
Masna Příbram, spol. s r.o. Příbram, CZ 800
Mlékárna Hlinsko Hlinsko, CZ 700
Jatka Poběžovice Poběžovice, CZ 75