Čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp N (30-300 EO)

Typová řada vystrojených čistíren odpadních vod určených k čištění splaškových vod. ČOV je možno použít pro velikosti od 30 do 300 ekvivalentních obyvatel (EO). Technologické řešení těchto čistíren je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální spotřebě energie. Tato technologie využívá aerobní biologické procesy, které jsou v praxi ověřeny dlouholetým provozem…

Získejte informace o produktu

Tato typová řada čistíren odpadních vod je určená k čištění splaškových vod z hotelů, penzionů, bytových domů, menších obcí či městských čtvrtí. Čističky vody AS-VARIOcomp N lze bez problémů používat pro obce, penziony, hotely, bytové domy, firmy ve velikosti od 30 do 300 ekvivalentních obyvatel (EO).

Čističky vody AS-VARIOcomp N jsou založené na spolehlivém technologickém řešení , které zajišťuje stabilní a spolehlivý provoz čističek při minimální spotřebě elektrické energie. Tato technologie využívá, k čištění odpadní vody, aerobní biologické procesy, které drží v rovnováze jemnobublinný provzdušňovací systém. Tento proces nízko zatěžované aktivace je ověřen v praxi dlouholetým provozem.

Výhody AS-VARIOcomp N

  • nízké provozní náklady a spotřeba energie
  • zateplený a uzamykatelný poklop, výklopný na nerezových pantech
  • jednoduchá údržba a obsluha čistírny
  • vysoká provozní spolehlivost
  • díky odtahu vyčištěné vody mamutkovými čerpadly je v celé čističce vytvořena akumulace pro nově přitékající odpadní vody
  • jednoduché provozní nastavení čističky
  • zákaznická podpora a servis po celé ČR
  • kompletní dodávka (vše v ceně)

Použití čistírny AS-VARIOcomp N

Biologická čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp N navazuje na ověřenou typovou řadu ČOV pod obchodním označením AS-VARIOcomp V. Všechny změny, která tyto dva typy odlišují, vycházejí z požadavků Evropské normy ČSN EN 12255 (části 1-16).

Jak je uvedeno výše, biologické čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp N jsou určené především pro čištění splaškových odpadních vod z obytných celků a částí obcí, často se však využívají k čištění odpadní vody také z hotelů, různých provozoven nebo podniků.

Předností těchto čistíren je snadné přizpůsobení se lokálním podmínkám a jednoduchá konstrukce. Větší velikosti ČOV lze navrhnout například sdružením několika čistíren základní typové řady (např. čistírna odpadní vody ve velikosti pro 200 EO se skládá z dvou kusů ČOV pro 100 EO) nebo lze navrhnout jiné atypické uspořádání.

Popis technologie

Odpadní voda natéká do usazovacího prostoru nátokové části čistírny, kde je zbavena mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu. Z usazovacího prostoru natéká přepadem již mechanicky předčištěná odpadní voda do aktivačního prostoru. Aktivační prostor slouží k biologickému čištění odpadní vody. Tento prostor je ve spodní části osazený jemnobublinným provzdušňovacím systémem, do kterého je vháněn vzduch pomocí dmychadla a případně nosičem biomasy pro zlepšení stability procesu přetížené nebo málo zatížené čistírny. Aktivovaná směs z aktivace natéká do vertikální dosazovací nádrže, kde dochází k separaci aktivovaného kalu a vyčištěné vody. Oddělený aktivovaný kal je mamutkovým čerpadlem odtahován zpět do aktivačního procesu, přebytečný aerobně stabilizovaný kal pak do kalového prostoru. Vyčištěná voda je odtahována dvojicí mamutkových čerpadel do odtokového žlabu. Tím vzniká akumulační prostor pro zrovnoměrnění a egalizaci nově přitékající odpadní vody. Vzduch do čistírny odpadních vod je vháněn pomocí dvojice dmychadel. První dmychadlo dodává vzduch do jemnobublinného provzdušňovacího systému v aktivační části čistírny. Druhé dmychadlo slouží k pohonu mamutkových čerpadel, díky tomu lze dosáhnou optimálního nastavení čistírny. Dmychadla jsou řízena automatickým systémem umístěným v elektrickém rozvaděči čistírny. Díky automatickému řízení dvojice dmychadel je zajištěn nízkoenergetický a dobře obslužný provoz.
Čistírna je vybavena zatepleným poklopem, který je výklopný na nerezových pantech. Dmychadla čistírny jsou umístěny v plastové šachtě, která je osazená do terénu vedle ČOV.

schéma ČOV AS-VARIOcomp N Popis schéma
A – usazovací a kalový prostor
B – aktivace
C – Nosič biomasy
D – akumulační prostor
E – dosazovací prostor
F – mamutková čerpadla

Popis stavebních úprav

• Čistírna se usazuje na základovou železobetonovou desku.
•Čistírna odpadní vody pro 30 – 50 EO je opatřená vstupem v celém půdoryse nádrže.
• Celou čistírnu je nutné obetonovat a to i v četně zastropení.
• Nátokové a odtokové potrubí se k čističce napojuje výhradně pružnými spoji
• Dmychadlo je umístěné v odděleném plastovém a odvětraném krytu, který je součástí dodávky. Plastový kryt dmychadla je umístěn mimo ČOV a může být doplněn protihlukovým krytem
• V dodávce ČOV je součástí ceny elektrický rozvaděč v provedení k umístění na štěnu (neuzamykatelná a průhlená dvířka). Při požadavku je rozvaděč v provedení v uzamykatelném plastovém stojanu poblíž ČOV. V případě požadavku projektové dokumentace lze el. rozvaděč osadit GSM modulem, místní signalizací chodu dmychadel, atd.

Stručný popis typů a funkcí čistíren AS-VARIOcomp N

AS-VARIOcomp N

U tohoto typu čistírny odpadní vody natéká voda do nádrže gravitačně, není potřeba vestavěná čerpací šachta.

Odpadní voda natéká do usazovací části ČOV gravitačně , není tedy potřeba vystavěná čerpací šachta. Usazovací část čistírny zároveň slouží jako zásobník přebytečného kalu, jež zachytává sedimentující a plovoucí nečistoty. V prostoru aktivační části je mechanicky předčištěná voda biologicky dočištěna. V dosazovací části pak dochází k sedimentaci vytvořených kalových vloček a následně k odtoku vyčištěné vody. Zahuštěný kal se ze spodní části dosazovací nádrže vrací automaticky zpět do aktivace.

čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp N

ČOV AS-VARIOcomp N

AS-VARIOcomp N/P

Na rozdíl od typu AS-VARIOcomp N je tento typ čistírny doplněný o zařízení pro dávkování srážedla na snížení obsahu fosforu ve vyčištěné vodě. Dávkovač srážedla se umísťuje do prostoru čistírny a není proto třeba provádět další stavební úpravy.

U tohoto typu je možno garantovat koncentraci fosforu P celk = 2mg/ l.

AS-VARIOcomp N/PUMP

Tento typ čistírny odpadní vody je určený pro lokality, kde je z důvodů výškových poměrů nutné čerpat splaškové vody do čistírny čerpat. Na rozdíl od základního typu AS- VARIOcomp N je součástí také vestavěná čerpací jímka, která je vybavená kalovým čerpadlem a negativní česlovou deskou, která chrání čerpadlo před nejhrubším znečištěním. Odpadní voda je čerpána do usazovací části čistírny odpadní vody.

schéma ČOV AS-VARIOcomp N PUMP Popis schéma
A – usazovací a kalový prostor
B – aktivace
C – nosič biomasy
D – akumulační prostor
E – dosazovací prostor
F – mamutková čerpadla
G – integrovaná čerpací stanice
s negativní česlovou stěnou
a kalovým čerpadlem

čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp N/PUMP

ČOV AS-VARIOcomp N/PUMP

AS-VARIOcomp N/BETON

Jedná se o ČOV, jejichž vystrojení je provedeno do betonové nádrže. Nádrž je tvořena prefabrikovanými dílci, dnem, poklopem a plastovými komínky, které se skládají na místě stavby. Nádrže do betonu se dělají ve velikostech 60-150 EO. Technologie je stejná jako u klasické řady AS-VARIOcomp N, ale v rámci vývoje tohoto typu čistíren odpadních vod je zde použito několik inovativních řešení. Hlavní výhodou je rychlá a nenáročná instalace hotového samonosného výrobku bez nutnosti dalších mokrých procesů při montáži.

čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp N/BETON

ČOV AS-VARIOcomp N/BETON
* výška nádrže je bez komínku a poklopu

Tabulka garantovaných hodnot

Garantované hodnoty na odtoku z ČOV AS-VARIOcomp N budou dodrženy při respektování návrhových parametrů, instalačních a provozních podmínek. U typů ČOV AS-VARIOcomp N/P, resp. AS-VARIOcomp N/PUMP/P je možno navíc garantovat koncentraci fosforu na odtoku P celk. = 2 mg/l

ČOV AS-VARIOcomp N _ tabulka garantovaných hodnot
* … v případě doplněním dávkovacím zařízením na snížení obsahu fosforu 2 / 4

PRO BLIŽŠÍ ÚDAJE SI VYŽÁDEJTE PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY!

Vybrané reference

AS-VARIOcomp 30 N/PUMP, město: Vír, CZ
AS-VARIOcomp 50 N/PUMP, město: Ostrava-Antošovice, CZ
AS-VARIOcomp 80 N, město: Neslovice, CZ
AS-VARIOcomp 80 N, město: Olomučany, CZ
AS-VARIOcomp 200 N, město: Damníkov, CZ
AS-VARIOcomp 250 N, město: Podlesí (Ústí nad Orlicí), CZ
AS-VARIOcomp 125 N (desinfekční dočištění), město: Seletice, CZ, rok 2012
AS-VARIOcomp 150 N, město: Dolní Vltavice, CZ, rok 2012
AS-VARIOcomp 100 N/P, město: Jihlava (CTP), CZ, rok 2013
AS-VARIOcomp 100 N, město: Jetřichovice (NP České Švýcarsko), CZ, rok 2013
AS-VARIOcomp 100 N, město: Otvovice (Bytový dům ), CZ, rok 2013
AS-VARIOcomp 150 N, město: Němčany (33 RD Němčany), CZ, rok 2013
AS-VARIOcomp 125 N, město: Telnice (L.C.T. Telnice- výroba nudlí) CZ, 2013
+ provzdušňovaná akumulace včetně dávkování nutrientů
AS-VARIOcomp 100 N, město: Ludvíkov (Sportovní a relaxační centrum), CZ, rok 2013
AS-KLARO 50 EO, město: Ochoz u Brna (areál fy. PROEX 2000), CZ, rok 2014
AS-VARIOcomp 60 N, město: Ždánice (Dětský tábor) CZ, rok 2014
AS-VARIOcomp 40 N, město: Opava (Pánský Mlýn) CZ, rok: 2014
AS-VARIOcomp 60 N/P, město: Hranice (areál fy. Tondach) CZ, rok 2014
+ využití stávající nádrže jako akumulace, osazení nové nádrže (aktivace, dosazovací nádrž)
AS-VARIOcomp 100 N/P/UV, město: Čeladná (vysokohorský Hotel Čeladenka), CZ, rok 2014
AS-VARIOcomp 150 N, město: Skalice nad Svitavou (areál fy. Baumuller), CZ, rok 2014
+ využití stávající nádrže jako předčištění a akumulace, osazení nové nádrže (aktivace, dosazovací nádrž)
AS-VARIOcomp 50 N, město: Slapy (kemp Slapy), CZ, rok 2014
SBR- 4m3/d, město: Račin (Minipivovar Račín), CZ, rok 2014
ČOV pro minipivovar vybavená dávkováním nutrientů a neutralizační stanicí, čerpadly s vestavěnou regulaci, atd..
Rekonstrukce ČOV Milovy, město: Milovy (ČOV pro Hotel 9 skal), CZ, rok 2014
nové vystrojení DN, mechanické předčištění, měrný objekt na odtoku z ČOV, atd..
Projekt ARMÉNIE- dodávka 2 ks AS-VARIOcomp 100 N, 1 ks AS-VARIOcomp 50 N, ARMÉNIE, rok 2014

Ke stažení

PDF

Prospekt AS-VARIOcomp N

PDF 677 kB, 22. 1. 2016
PDF

PR+NO AS-VARIOcomp N

PDF 1,7 MB, 25. 7. 2017
PDF

Provozní deník

PDF 334 kB, 1. 8. 2016
DWG

AS-VARIOcomp 30N

DWG 250 kB, 6. 5. 2024
DWG

AS-VARIOcomp 40N

DWG 257 kB, 6. 5. 2024
DWG

AS-VARIOcomp 50N

DWG 264 kB, 6. 5. 2024
DWG

AS-VARIOcomp 30N pump

DWG 263 kB, 6. 5. 2024
DWG

AS-VARIOcomp 40N pump

DWG 270 kB, 6. 5. 2024
DWG

AS-VARIOcomp 50N pump

DWG 275 kB, 6. 5. 2024

Články

Videoreportáž z výstavby čistírny odpadních vod o kapacitě 800 EO

Podívejte se na videoreportáž z výstavby čistírny odpadních vod ve Veliké Vsi.

24. 8. 2021

Úspěšné dokončení modernizace ČOV pro Vodňanské Kuře

Jak probíhala modernizace čistírny odpadních vod v závodu Vodňanské Kuře v Modřicích u Brna?

4. 8. 2021

ČOV v horách aneb ČOV z malých zdrojů znečištění

Akce se letos konala opět ve formě bezplatného webináře, tedy v „papučích“ a bez výhledu na nějaké hory. Jedním z míst, kde příspěvky vznikaly, bylo ASIO.

23. 7. 2021

Webinář "Komunální čistírny odpadních vod"

Máme pro vás nový webinář na téma "Komunální čistírny odpadních vod – centrální systém čištění odpadních vod".

24. 6. 2021

ČOV AS-HSBR 2x200 EO v Logistics Parku D1 – Ostředek

Pro Logistics Park D1 – Ostředek jsme nově instalovali technologii čištění odpadních vod AS-HSBR 2x200 EO.

21. 6. 2021

Nová komunální ČOV o kapacitě 800 EO zhotovena v rekordním čase!

Trvale přetěžovaná ČOV ve Veliké Vsi u Odolené Vody se dočkala výměny. Původní ČOV byla využita jako nádrž přebytečného kalu.

10. 6. 2021

S čističkami až ke hřebenům Alp

Z náhorní planiny v rakouských Alpách startuje vrtulník. Míří k odlehlé vysokohorské chatě v nadmořské výšce téměř 2500 metrů, ke které už žádná silnice nevede. Přepravuje nádrž čistírny odpadních vod.

5. 5. 2021

Webinář „ASIO CARE – dozory, servisy, rekonstrukce atd.“

Připravili jsme pro vás další bezplatný on-line seminář (webinář) tentokrát na téma „ASIO CARE – dozory, servisy, rekonstrukce atd.“

26. 2. 2021

Vodní audit a dotace

MPO chce cestou tzv. vodních auditů předcházet dopadům sucha na podnikatele.

17. 2. 2021

Webinář "Technické možnosti řešení decentrálu – domovní ČOV, maloprofilová kanalizace, přírodní způsoby, NASS"

Podívejte se na záznam z webináře, který je již nyní dostupný na YouTube ASIO.

29. 1. 2021

Záznam webináře Modrozelená kuchařka

Přinášíme vám záznam webináře zaměřeného na modrozelenou infrastrukturu.

27. 1. 2021

Jak funguje čerpací stanice se separací pevných látek?

Separační čerpací stanice jsou vhodnou alternativou ke konvenčním čerpacím stanicím.

16. 12. 2020

Čistírna odpadních vod AS-HSBR pro Moss Logistics

Jak naložit s neodkanalizovanou částí průmyslového areálu? Přeci malou centrální ČOV.

9. 11. 2020

Obnova vodohospodářské infrastruktury

Tradiční konference (pořádá VAKINFO) v netradiční náladě se uskutečnila v září v Brně i přes nelehkou situaci.

2. 10. 2020

Výstavba nové komunální ČOV 800 EO ve Veliké Vsi

Trvale přetěžovaná čistírna odpadních vod ve Veliké Vsi u Prahy se dočká výměny.

18. 9. 2020

ČOV Hradec u Stoda odvodňuje kal s pomocí dotace OPŽP

V rámci zefektivnění kalového hospodářství a úspor získala obec Hradec u Stoda pro svou čistírnu odpadních vod nové zařízení od firmy ASIO TECH AS-DEHYDRÁTOR.

16. 9. 2020

Webinář "Zápach a jeho řešení v malém i velkém"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu".

27. 8. 2020

ČOV pro Tilisunahütte – pasivní čistírna ve vysokohorském prostředí

V září roku 2019 jsme dodávali další z mnoha čistíren odpadních vod pro vysokohorské chaty v Rakousku a to pro chatu Tilisunahütte.

6. 8. 2020

Čistění odpadních vod z procesu povrchových úprav

ASIO TECH jako tradiční dodavatel průmyslových odpadních vod dodává již 27 let technologie na čistění procesních vod z povrchových úprav kovů, plastů a dalších dílů. Vznikající odpadní vody z procesu se vyznačují specifickým znečištěním a nerovnoměrnou produkcí vod z výroby.

30. 6. 2020

Webinář "Kalová problematika obecních a domovních čistíren"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Kalová problematika obecních a domovních čistíren".

25. 6. 2020

strana: 2